Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครจุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
322ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารทั่วไปของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครฉลอง แก้วพินิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
323ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบึงบูรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ฉวี ธรรมธรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560386
324ความคิดเห็นของครูที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ฉัตรกุล ตรงคมาลีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559404
325การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการใช้สมองเป็นฐานกับการสอนตามคู่มือครูฉัตรชรีย์ โพธิ์ทองการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560691
326การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้เกมกับวิธีการสอนแบบปกติฉัตรวิไล ปานพุ่มการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560598
327การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครฉัตรแก้ว แจภูเขียวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601079
328การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางกลุ่มเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครฉัตรแก้ว แจภูเขียวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560726
329ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานครฉันทนา เสือเขียว บุญเทียมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560452
330ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครชญานิน คารวะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560462
331ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 75 สังกัดกรุงเทพมหานครชญานิศ มาลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
332เปรียบเทียบผลทางการเรียนรู้และความพึงพอใจในการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) และเกม (Game)ชญาน์นันท์ วนารักษ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560506
333ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1ชญาพร หาญศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559434
334การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พาราโบลาโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชญามล เทียมผลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561466
335การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีย์วิทย์ปีการศึกษา 2560ชฎาณิศ บุรีรัตน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601402
336การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560ชฎาพร สถิตเสถียรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560765
337ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดตรีทศเทพ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครชฎาภา มูลเหลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560430
338ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเอกชน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีชนกพร ผกามาศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560380
339การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการชนนี ศรีชัยวาลย์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561523
340ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพที่มีต่อความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559982