Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Google Classroom เป็นสื่อ รายวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง กฎของโอห์มและการต่อตัวต้านทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาอาทิตย์ หมื่นคิดนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561778
242ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32อาทิตย์ ปะสีละเตสังการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560322
243ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครอาทิตย์ ทรงกลิ่นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560575
244ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอาทิตย์ กุ่ยสาครการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
245ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลานบุญ กรุงเทพมหานครอาทิตย พัฒนปฐมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
246ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญอาดี ไก่แก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
247การพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อาณัติ คำเพชรนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561622
248ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตคุณภาพที่ 10 จังหวัดฉะเชิงเทราอัษฎาธร ธรรมธรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
249ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงค้าควบกล้าภาษาไทยที่มีผลต่อทักษะในการอ่านออกเสียงค้าควบกล้าภาษาไทย ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 3อัมภิรา สิงห์ณรงค์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559586
250การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครอัมภาพร ราชนิแพนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560618
251ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เมือง 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1อัมพวัน อุปนันท์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560407
252ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยาที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก การลบคูณและหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขียนเขตอัมพร เพชรศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561618
253ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2อัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560382
254การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM Model และการสอนปกติอัญรัตน์ นุ่นจีนการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560944
255การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อัญชสา วัชระเสวีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563426
256การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัดกลุ่มดอยสามหมื่นตอนล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34อัญชลี จาตาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560545
257ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4อัญชลี ชาคิมการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558544
258ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6อัญชลี บุราครการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560379
259ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สัดส่วนและโจทย์ปัญหาสัดส่วนตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอัญชนา คำน้อยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561478
260การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ PANORAMA กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติอัญชญา สมเขาใหญ่การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562831