Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ผลของการใช้กิจกรรมเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กออทิสติกช่วงอายุ 6-9 ปีไซหนับ ซาการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560566
22ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันไชโย ซาลังพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561746
23ความพึงพอใจของครูกับการพัฒนางานวิชาการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลปิงโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ไชยกร กิติยายามการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560380
24ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอ บ้านด่านลานหอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ไกรสร พรมลาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560523
25การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการไกรวิทย์ ธรรมโชติคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561545
26ทัศนคติของครูต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตทวารวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ใจรัก พจน์ศิลปชัยการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560533
27ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะหลักวิชาชีพครู โรงเรียนบางกะปิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2โสภณา ทองขาวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560462
28การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2โสพิศ คำเทพการบริหารการศึกษา น่าน2560522
29ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในวิทยาเขตเบญจสิริโศจิพงศ์ นิธิรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
30ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารวิชาการตามระบบเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษานารีวิทยาโยแมน อิ่มถวิลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560481
31ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้น ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมโยธิน ใจอ่อนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561571
32การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโยธิน สุดาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560515
33ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1โฉมเฉลา ศรีสนามการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560339
34ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน จังหวัดสุรินทร์โกมล จันทร์ศิริการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560371
35การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิแอ๊บเปิ้ล มีรีการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559700
36ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลปิงโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3แสนชาดา มุมวงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560429
37ทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครแสงเดือน จันทร์สินธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560369
38ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตกแสงเดือน อริยภูชัยการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559444
39ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานในโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28แสงระวี เทพบุญมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560369
40ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา (เครือข่ายที่ 18)แสงจันทร์ ชาญชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352