Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์เพ็ญพิชชา ชัยช่วยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560585
162ความพึงพอใจต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นริศรา ภาระศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560397
163พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ในเครือโรงเรียนบดินทร ปีการศึกษา 2559วนิดา บิณกาญจน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559516
164การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL- Plus กับวิธีสอนแบบปกติหทัยรัตน์ เพชรมณีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561479
165การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โดยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL เรื่อง ปริมาตรและความจุธีรยุทธ ตรีรัตน์วิชชาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256648
166การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2นภัสสร คงจันทร์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559760
167ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ฟาวดี ปลุกใจหาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560357
168ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหอวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชมนภัส แก่นจำปาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560729
169การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีธนากรณ์ ศรีวาปีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560433
170การศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ศิริพร คำมากการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560472
171ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการบริหารทางวิชาการของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยานภัสสร สุเรนทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
172การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวนิดา นามโคตรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559832
173การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับการสอนแบบปกติวราภรณ์ บุญทองมากการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561780
174การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไหมแพร คงประพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566105
175แบบทดสอบวินิจฉัยในวิชาคณิตศาตร์เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง ชั้นประถมศึกาปีที่ 4พวงเพ็ชร สนิสุริวงษ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559631
176ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ราตรี วุ่นแม่สอดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560417
177ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารทั่วไปด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ปณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560548
178ศึกษาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครธีรารัตน์ จันทร์ใสย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560439
179ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดทองใน สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครมุฑิตา คุ้มนาเรียงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560403
180การศึกษาความคิดเห็น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23นันท์นิชา ธีระจาตุพัฒน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559408