Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 181-200 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษากับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2อัชฌา พงษ์ธรรมการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560349
182ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14อัจฉรี สิริเสมอภาคการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559483
183ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวาณิชย์นุกูล จังหวัดสุรินทร์อัจฉราพร งามยิ่งยืนการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560389
184การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการสู่ความเป็นเลิศอัจฉรา เตชนันท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
185การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับมัธยมศึกษา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครอัจฉรา วงษ์แก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560504
186ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอัจฉรา บุตโคตการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
187สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียน ในสำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครอัจฉรา บินล่าเต๊ะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
188ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานครอัจฉรา ทองทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560505
189ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อัจฉรา ชัยกฤษฎาการการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560426
190ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครอัจฉรา ขาวมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
191ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1อัจฉรา ศรีวิไลการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559686
192ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1อวิรุทธิ์ ธาระปราบการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560331
193ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บารุง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2อวยพร นารินทร์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560342
194ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานปากช่อง อำเภอปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4อลิสา เผนโคกสูงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560479
195ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายผู้สอนของโรงเรียนเครือข่ายที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครอลิสา นาคนาวาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
196ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครอลิษา ศรียางคุยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
197ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครอลิษา ศรียางคุยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
198ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3อรุณี รักงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560657
199ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์อรุณี นารัมย์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560339
200ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครอรุณี จันทราพูนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560379