Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 241-260 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1อนุวัฒน์ โพธิภูงาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
242ความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1อนุวัฒน์ โพธิภูงาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560449
243ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2อนุรัตน์ ศรีสวยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560358
244ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอนุรัตน์ มุสิกเสถียรการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559474
245ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสตรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครอนุรักษ์ ทิพย์มณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560537
246ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพอนุภัทร แซ่ชั้นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560658
247ความพึงพอใจของครูที่มีต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนสิริรัตนาธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อนุชา คำแดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560383
248ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายท่าฉลอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอนันต์ เพ็งแสนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560421
249ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27อนันต์ งอยภูธรณ์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560358
250ความคิดเห็นของครูในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรัษฎา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอนันต์ วรรณสมานกุลการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558363
251ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4อนนท์ทิพย์ สุตะคานการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
252การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานครอนนท์ ประสงค์มณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
253ความคิดเห็นของครูต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครอนงลักษณ์ หมู่หาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
254ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7อนงค์ ลาไธสงการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560355
255ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา จังหวัดนครปฐมอธิพรรณ เทพวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
256ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงที่มีต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคอาเซียนอธิพงศ์ ขุนชำนาญการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559455
257ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าอธิกัญญ์ แสงทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
258ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33อดิศักดิ์ ปุวิชาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560356
259ความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่ทางการศึกษามีต่อการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหาร โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครอชิรญาพร จักทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25603145
260ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานครหัทยา เขตประทุมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560464