Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 261-280 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต 45คำใบ อินทะวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560354
262ความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2วิไลวรรณ เอี่ยมศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560311
263ความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2วิไลวรรณ เอี่ยมศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560379
264ความคิดเห็นของครูต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครอนงลักษณ์ หมู่หาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560418
265ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครสุธิสา มณีวงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560423
266ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรีกาญจน์ ฤทธิ์สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560462
267ความคิดเห็นของครูต่อการให้บริการโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33สมพงษ์ เกลี้ยงพร้อมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560341
268ความคิดเห็นของครูต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2เกรียงศักดิ์ ศรีอินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
269ความคิดเห็นของครูต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ทิพวรรณ ลิ้มรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
270ความคิดเห็นของครูต่อความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการฝึกอบรมใน หัวข้อ “ครูรุ่นใหม่ไทยแลนด์ 4.0” ของโรงเรียนศึกษานารวิยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครปราณิศา พูลลมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560308
271ความคิดเห็นของครูต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1รัชนีกร ทองดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560324
272ความคิดเห็นของครูต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2ธนกร ธนอภิรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
273ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในอา เภอสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุภาพ ยืนยงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560351
274ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์อรสา ส่งถึงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560309
275ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่ม อบจ.พัฒนาที่ 1 จังหวัดนนทบุรีอิสรภาพ พรหมชนะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560355
276ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1กัลยาณี ทองเชิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
277ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยศริลลา คงรักษ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560331
278ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ปฐมาวดี อินแพงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
279ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิ์วาณิชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560475
280ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครอาทิตย์ ทรงกลิ่นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560555