Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 261-280 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชารักเขต แสงกระจ่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
262ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ตะวันฉาย วงษ์ดวงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560325
263ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1โฉมเฉลา ศรีสนามการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560325
264ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเทพลีลา สังกัดเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต2บุญยืน ภู่มาลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
265สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายแม่ริม 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เจนจิรา ธิจันดาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560325
266ความต้องการของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครนิตยา มะตังการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
267ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่ปาริชาติ กันทะเสนาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560325
268ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครมณฑิรา มีแววการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
269ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครเกรียงไกร กานุสนธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
270ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ณัฐวัฒน์ จันทร์พิภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
271ความคิดเห็นของครูต่อการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6วันดี แซ่เต็งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
272ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยยุพิน ตุ่นเฮ้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
273ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครวรภร ดวงแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
274ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจอมสิรินทร์จิตใส จินดาศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560326
275บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีพชรพร รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
276ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1กรรณิการ์ นุดวงแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560326
277ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครทวีศักดิ์ สีจันทึกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
278ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38วรวิช นพนรินทร์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560326
279แรงจูงใจของบุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษานารีวิทยาสุขกมล จันทรเนตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
280ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในกลุ่มบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ศรัณย์พร บัวเพียรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326