Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 261-280 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครมณฑิรา มีแววการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
262ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครวรภร ดวงแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
263ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1กรรณิการ์ นุดวงแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560327
264ความพึงพอใจของครูในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนฤมล บริคุตการบริหารการศึกษา น่าน2560327
265แรงจูงใจของบุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษานารีวิทยาสุขกมล จันทรเนตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
266ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 74 สำนักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานครวาสนา ใจรักเรียนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
267ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1โฉมเฉลา ศรีสนามการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560327
268ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2สิริพร เอี่ยมสำลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
269ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2พิมพ์พร ยอดยิ่งชนชีพการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560327
270ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครอุมาพร ลือปรีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
271ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดกลุ่มที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมานะ ศรีคำเวียงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
272สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายแม่ริม 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เจนจิรา ธิจันดาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560327
273ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครศิริวรรณ โพธิ์หล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
274ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานครอิทธิพล แสนภักดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
275ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ณัฐวัฒน์ จันทร์พิภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
276ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสถานศึกษากลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นันชษร สุขจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
277ความคิดเห็นของครูทมีี่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3พุทธพร นามพรหมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560328
278ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครชวลิต ทะภูมินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
279ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1จีรศักดิ์ ทาต่อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
280ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้าพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านปณิสา สถาพรการบริหารการศึกษา น่าน2560328