Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 301-320 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานครสุจิตรา สุขชูการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
302ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มลัดหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นฤมล พูนวัฒนะพิสุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
303ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครธรรมวรรณ จันทะมันการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
304ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 38 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครจิดาภา อัตตะสาระการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
305ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5ธารวิมล กันใจการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560329
306ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สิริพรรณ ถาวรจักร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
307ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครสุภัชชา รุ่งเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
308ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุม-จารย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3วีระ นามเขตการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560330
309ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
310ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6ศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560330
311ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเส็ง บุดดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
312ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานครสุพัตรา จันทร์เหลืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
313คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูมัธยมศึกษา อำเภอหนองหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ปรินทร สัทธะประโคนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560330
314ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เจษฎาพร พลหาญการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560330
315ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 สมุทรสาครสถิตย์พร ดีมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
316ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1ณัฏฐนันท์ ประทุมการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560330
317ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจิรยุพา คันยุไลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
318ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2ชุลีพร มั่นการการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560330
319ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานครสุจิตรา สุขชูการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
320ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3นวลละออ ฝูงใหญ่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330