Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 341-360 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในสานักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครประสิทธิ์ สุขสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
342ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3นันทรัตน์ อ่วมสอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
343การศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ศิริพร คำมากการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
344ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครวิลาวัลย์ วรรณพรามณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
345การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานครพิชิต ช่วงชัยชนะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
346ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอนุรัตน์ มุสิกเสถียรการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559472
347ความพึงพอใจของครูต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1วรรณภา ศิริชัยพิภัทรการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560472
348ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3พลากร จำลองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
349ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2ไตรรัตน์ ช่วยอุระชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
350การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาลลิตา บุญชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
351ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 50 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครมนต์ชัย รัตนสังข์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
352ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกมลรัตน์ ถือแก้วการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558471
353ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พิทธิดา ปราโมทย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560470
354ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาปิยะรัตน์ ฉาไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559470
355ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดณฐมน แสงอาษาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560470
356ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาประสาร บุบผาลาการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558470
357ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครกิจเกษม อุปการะกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560469
358ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ธัญญลักษณ์ สินบวรพงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560468
359ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครนเรศ ดวงทิพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560468
360ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเกรียงไกร สิงห์แก้วการบริหารการศึกษา น่าน2558468