Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 41-60 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนขนาดกลางในสำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานครกฤษณา สงฆรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560350
42ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อการบริหารงานบุคคลในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29กฤษณา ไชยโคตรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560478
43ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตบางขุนเทียนกฤษณี ไรวาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
44ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กฤษดา สมัตถะการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559383
45ความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเลาขวัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4กฤษดา ทองอินทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560410
46ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กลรัตน์ ศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560364
47ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครกวินวัชร์ วีรเศรษฐนนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560429
48ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์กวิสรา ฤทธิ์รุ่งการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560353
49ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรัตนโกสินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกอบกุล เนื้อแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560443
50ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครกอบลาภ จันมุณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560432
51ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒กอปรคุณ ชุมวรรณศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560520
52การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองขมิ้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2กัญจนา ทับเจริญการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560381
53ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะประจาสายงานของโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานครกัญชริญา พรมแพนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560407
54ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์กัญญา ครองไธสงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560372
55ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มโรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกัญญากาญจน์ มะโนมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560357
56ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกัญญากาญจน์ มะโนมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
57ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกัญญาพัชร ปัดสาการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559377
58ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางขุนเทียนกัญญาภัค ชมภูทัศน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560370
59ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 13 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3กัญญารัตน์ ภูมิลักษณ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560560
60ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3กัญญาวีร์ ภาชะโนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560396