Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 121-140 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดีเอมอร รัตนมหาวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560585
122การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัดกลุ่มดอยสามหมื่นตอนล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34อัญชลี จาตาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560509
123การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนมหาชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสุทธิพงค์ ทองใบอ่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560424
124การศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 71 สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครศศิธร ฉวีรัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560443
125การศึกษาความพึงพอใจของครูในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสาครบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสุรชัย ทวีชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
126การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) โดยใช้ระบบ BUAPIT Onlineรุจิตรา ทองสาการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559480
127การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้และการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อภิวัฒน์ ขุนสูงเนินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560490
128การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ทัศนีย์ ธุระทำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560468
129การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พิเชษฐ์ อินทะกองการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559387
130การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1รมิดา สัตยากุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560405
131การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมธินุช ศิริวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560605
132การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดสิริภัทร บุญธรรมการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559375
133การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560400
134การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560491
135การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโยธิน สุดาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560473
136การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ที่สอนโดยครูชาวต่างชาติสุพรรรณี แก่นสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
137การศึกษาความสุขในการทำงานของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อริศรา จันทยุทธการบริหารการศึกษา น่าน2560518
138การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครู ในโรงเรียนสหวิทยาเขตปัญจวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23ปทิตตา เหล่าหาโคตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560503
139การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2โสพิศ คำเทพการบริหารการศึกษา น่าน2560486
140การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5จีรศักดิ์ เจริญวรรณ์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560572