Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 161-180 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอองครักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกศิริภา โคทนาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
162ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนบ้านไม้แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เพิ่มพูน กลีบม่วงการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560318
163ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครณัฐปิญชาน์ บัวงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
164ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรีศิรดา นาเบะคุระการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
165ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรีเตชทัต ชัยชีวานนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560318
166ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยผจงจิต จำนงค์สุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
167ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ทิพยรัตน์ พฤกษาจันทนาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
168ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จังหวัดสุพรรณบุรีบุณยนุช อินทร์สวาทการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
169ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
170ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครวรญา แสงศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
171สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีสุกัญญา ฤกษ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
172ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครรัฐพร ค้าขายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
173ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายที่ 30 สำนักงานประเวศ กรุงเทพมหานครประภัชษร ปุยขาวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
174ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 30 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสิรินดา นนจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319
175ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการพัชรี พุฒสายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319
176ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครสาวิณี สีเสริมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319
177ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ชินวัฒน์ วิเศษวงศาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560319
178ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางซื่อประภาพร จันทศิลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319
179ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ปฐมาภรณ์ กรโสภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319
180ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของฝ่ายบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่ 33ศรัณยรัตน์ วัฒนะรัตน์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560320