Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 141-160 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ณัฐวัฒน์ จันทร์ภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560258
142ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจิรยุพา คันยุไลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560258
143ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลุ่มโรงเรียนที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1ทิพย์ภาภรณ์ สะเดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560258
144ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายเพชรคีรีอำเภอคีรีมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1พนิดา โพสีการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560258
145ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนกลุ่มบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2รัชชานนท์ ภูผิวขำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560258
146ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2อำภาพร แสงเพ็ชรการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560259
147ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 30 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสิรินดา นนจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
148ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครเปรมใจ ชิณโพธิ์คังการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
149ความพึงพอใจของครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดงเมืองที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2วงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัยการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560259
150ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครณัฐปิญชาน์ บัวงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
151ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 46 (8) สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครธวัลรักษ์ จิรนิยมพัชร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
152ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ปฐมาภรณ์ กรโสภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
153ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครวราพร บุบผาสังข์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
154ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครธนาพร มนัสมัญชุตภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
155ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอวังน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑วิไลลักษณ์ พัชรพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
156ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2สิริพร เอี่ยมสำลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
157ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของโรงเรียนในสานักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครชวิศา พื้นทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
158ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานโรงเรียนเครือราชวินิตนันทิวรรณ แดนศิริมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259
159ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่ปาริชาติ กันทะเสนาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560259
160ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครวรุตม์ชัย นวลพลับการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560259