Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 101-120 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 18 สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานครกุลธิดา ปัญญาธรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560444
102ความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษากุลนาถ ทองคำการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560366
103ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2559กุสุมา โตแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560366
104ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2559กุสุมา โตแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409
105ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหนองมะสัง จังหวัดกาญจนบุรีขนิษฐนภา ช่างผาสุขการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560382
106ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 74 สำนักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานครขนิษฐา สิงหะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560467
107ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่สหวิทยา เขตเมืองสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ขนิษฐา สิงห์พรมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560371
108ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพันท้ายนรสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขนิษฐา ซอกรัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560452
109ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตขวัญฤดี เอี้ยวเล็กการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558602
110ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขวัญฤทัย บุตศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
111ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ขวัญหทัย นุพรมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560527
112ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขวัญหทัย ศรีมณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560549
113ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559495
114ความพึงพอใจของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมขวัญเมือง สีวอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560421
115ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคณัสนันท์ ผ่องพันธุ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560452
116การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) โรงเรียนในอำเภอศรีบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1คณิต กำลังทวีการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559572
117การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอผาขาว จังหวัดเลยคณิตตา ดานะการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559400
118ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27คนอง ปาหาวงค์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560415
119ความคิดเห็นของครูในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7คนึงนิจ พวงสุนทรพงศ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560410
120ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการคมกฤช จารุวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560391