Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 161-180 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีวรรัตน์ รัตนกูลการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559363
162ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินการรักษาวินัยข้าราชการครูของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีสันติ สว่างเมฆการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559397
163การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พิเชษฐ์ อินทะกองการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559405
164ความคิดเห็นของครูที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ฉัตรกุล ตรงคมาลีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559404
165ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีวิภารัตน์ วินทะไชย์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559386
166ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพนมทวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ธันยลิน พีรวิชัยนนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559357
167ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีวราภรณ์ ย่านงูเหลือมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559349
168ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีปัญจพร ช้างเขียวการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559385
169ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีนฤมล เสือเมืองการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559369
170ความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9จุฑารัตน์ นุชนารถการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559381
171ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของครูกลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1ชนิดาภา ชัยชีวานนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559357
172ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3อ้อมสุดา วรรณโคตร์การบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559385
173ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิกนกวรรณ คอนสันเทียะการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559479
174ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายทุ่งกระเจียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ทรงพล ก้อนเงินการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559361
175ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือข่ายทุ่งกระเจียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3สุจิตรา ก้อนเงินการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559320
176ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสุนิษา สีขวาการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559397
177ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกัญญาพัชร ปัดสาการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559377
178ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมินิภาภัคนันท์ คำนาคการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559368
179ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5วีระพงษ์ เหมือนสิงห์การบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559377
180ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิพุ่มพวง ศรีรักษ์การบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559354