Keyword Search
Calendar

การสอนภาษาอังกฤษ

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การสอนอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติภัสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601000
2การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและวิธีการสอนด้วยเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรีอัจฉรา ใจทาการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601101
3การเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงเน้นหนักในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Word Stress) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการสอนแบบปกติกมลรัตน์ แหวนหล่อการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601103
4การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การออกเสียง –ed ที่ตำแหน่งท้ายคำกริยาและความพึงพอใจของนักเรียนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้บัตรคำศัพท์สีและการสอนแบบปกติคณิศร แสงอินทร์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601230
5การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) และเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT)สราวุฒิ พลอาจการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601367
6การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ5R และการสอนแบบปกติปิยะนุช เลิศสถิตย์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601494
7การสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุมณี เผือกผ่องการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601689
8การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระหว่างวิธีสอนโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer) กับวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานครภคพร คุณเศรษฐการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601877
9การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกฤตเมธ นิติวัฒนะการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601943
10ความพึงพอใจการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Skype ของนักเรียนในสถาบันสอนภาษา ECCกรธนวัฒน์ วุฒิญาณการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602071
11การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและแบบใช้บัตรคำศัพท์นายบรรจง ขำจันทร์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256028577
12การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงระหว่างการสอนโดยใช้ดนตรีประกอบจาก CD Audio Track และการสอนแบบปกติศุภกิจ พิมพ์เสนการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
13เปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus และการสอนแบบปกติภัคจิรา มโนปราณีตการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
14การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้กิจกรรมเกมกับวิธีการสอนแบบปกติศรัญญา กตะศิลาการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
15การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมและการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6พิกุล ว่องไวการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560423
16การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการใช้โครงสร้างเรื่องเล่ากับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นิตยา ศิริจันดาการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560428
17การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกอ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯธีระยุทธ ชาแดงการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560428
18การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนโดยใช้กิจกรรมเพลงกับการสอนแบบปกติรตนกมล สาลิวงษ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560431
19การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการการสอนแบบใช้บัตรคำศัพท์กับการสอนแบบปกติอภิรพร ธรรมทาทองการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560445
20การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแบบปกติกับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)รมิตา บุญยะมาการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448