Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อภิเดช สุผาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592792
242การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญสองพี่น้อง ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2ณิติยา พรมดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559428
243ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม( DLTV ) ของกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จีรภา สำเนียงสูงการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559533
244ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลิน จังหวัดกาญจนบุรีอมรรัตน์ พันธุ์เจริญการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559356
245ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4นฤมล วรรณโสการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559342
246ความคิดเห็นของครูต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4อภิญญา จันทะดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559342
247ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนาณ์ สังคตการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559354
248ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อขวัญในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีศิริวรรณ เทวะผลินการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559328
249ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีกรรณิการ์ รัตนะวันการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559514
250การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559789
251ความคิดเห็นของครูที่มีต่อผู้บริหารในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีณัชฐญา ศรีคำแหงการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559359
252ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีวรรัตน์ รัตนกูลการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559362
253ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินการรักษาวินัยข้าราชการครูของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีสันติ สว่างเมฆการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559394
254การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พิเชษฐ์ อินทะกองการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559401
255ความคิดเห็นของครูที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ฉัตรกุล ตรงคมาลีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559400
256ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีวิภารัตน์ วินทะไชย์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559380
257ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพนมทวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ธันยลิน พีรวิชัยนนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559352
258ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีวราภรณ์ ย่านงูเหลือมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559344
259ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีปัญจพร ช้างเขียวการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559382
260ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีนฤมล เสือเมืองการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559367