Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการพณพร นันทสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559645
262การศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามการรับรู้ของครูในเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานครปภาวิชญ์ สินสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560645
263การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติอรวรรณ คำยวงการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562645
264การใช้ชุดกิจกรรมการสอนสระประสม เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานครเกศกนก แก่นนาคำการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561644
265การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามอรอรนงค์ แก้วประเสริฐคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560644
266การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADสุมาลี จันทร์อำรุงการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559643
267การแก้ปัญหา เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยใช้แบบฝึกทักษะเจนจิรา แก้วนาพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561643
268ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายที่33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครพิทักษ์ นันยะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561642
269การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MATกับวิธีการสอนแบบปกติศุภชัย ธูปสุวรรณการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561642
270การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-Plus และการสอนแบบปกติฐาปนีย์ แม้นญาติการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560642
271ผลของการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องคำสมาสที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์สุพรทิพย์ ศรีดีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559642
272การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3แพรว ป้องขันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563641
273การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์เมทินี เงางามคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564641
274การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MAT และวิธีการสอนแบบปกติรัตนาภรณ์ ภานะจิตการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561640
275การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล (ที่ไม่ได้แจกแจงความถี่) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราชบา ทะนงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560640
276ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3อรุณี รักงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560640
277การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)ชลธิชา บำรุงกิจการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559639
278การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเขียนเขต ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติกิติศักดิ์ สุขวโรดมการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562639
279การพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ที่มีภาวะสมาธิสั้นโดยใช้โปรแกรมตารางกิจกรรมเปมิกา เชียงดีการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561638
280ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2นภาพร เจริญผลการบริหารการศึกษา น่าน2558638