Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครวุฒิพงษ์ คันธิยงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558591
22ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนหมู่สี่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นพณณ์ชัย ราชแสนเมืองการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558424
23ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25เพ็ญณัชชา มงคลเคหาการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558814
24ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บิหารด้านการบริหารงานในโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นภัทราพร แสงประพันธ์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558511
25ความพึงพอใจของนักศึกษา กศน.ตำบลลอมคอม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV)พนิดา โคตาการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558550
26ความพึงพอใจของนักศึกษา กศน.อำเภอแวงน้อย ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพศิริรัตน์ ขจรไพรการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558696
27ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นถวิลวงษ์ ศรีโฮมจันทร์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558540
28ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25สุภาพรรณ พงษ์จันทรโอการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558631
29ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นสกุณา นอกพลการบริหารการศึกษา ขอนแก่น25581727
30ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3กชกร ขุรีทรัพย์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558781
31ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4อัญชลี ชาคิมการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558541
32ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7วิภาดา เผ่าเผือกงามการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558500
33ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาประสาร บุบผาลาการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558468
34ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557เอกสิทธิ์ ด้วงนิลการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558544
35ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างชุมชนกับทางโรงเรียน ของโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2ธนพงษ์ คาดสนิทการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558453
36ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2มานนท์ จันทร์เจียมการบริหารการศึกษา น่าน2558935
37ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่านเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดน่านสนธยา สื่อสารการบริหารการศึกษา น่าน2558500
38ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนาโมเดล อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2รัชดาภรณ์ ไชยโยการบริหารการศึกษา น่าน2558438
39ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1กิตติโชติ เวียงนาคการบริหารการศึกษา น่าน2558605
40ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มจอมจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1จินตนา เวียงนาคการบริหารการศึกษา น่าน2558462