Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พรนภา ใจไมตรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561927
22การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรตพิทยพยัตจินตนา กุจพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561926
23ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่องานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ชุลีกร เชียงปะละการบริหารการศึกษา น่าน2560923
24ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานครวชิราภรณ์ พูนสยามพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560922
25การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM Model และการสอนปกติอัญรัตน์ นุ่นจีนการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560921
26การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด กรวย และทรงกลมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จิตราพัชร เลิศฤทธิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563919
27ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2มานนท์ จันทร์เจียมการบริหารการศึกษา น่าน2558915
28การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์และเทคนิคการสอนอ่านตามปกติชัชชญา คอร์เรียการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560911
29การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนโดยใช้บทเพลงและการสอนแบบปกติปรมัตถ์ จันทพันธ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560909
30การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)ประวาลปัทม์ รถวรินทร์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559907
31การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงสิงโตมนัสสา ประทุมรัตน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560906
32ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความในรูปแบบแผนผังความคิดที่มีต่อทักษะการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จุฑามาศ รักความสุขการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559903
33การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสุนิสา แก้วประสงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560901
34การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัลลภ เต่าให้คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561899
35ผลของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯรัตนาพร จันทร์พรหมการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559899
36ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีเบญญาภา เชื้อเล็กการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560894
37การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครูกลุ่มโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ผกาทิพย์ ทรัพย์วิริยะกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560894
38การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครชมพูนุช มาโนชญ์คงสวัสดิ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559893
39ความความพึงพอใจของครูต่อการทำงานเป็นทีมโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครศิริพร โกศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560891
40ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครนารีรัตน์ เจริญเดชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560890