Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อสภาพและปัญหาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครรัตติกาล เหลยชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
82ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พิทธิดา ปราโมทย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560472
83ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อการบริหารงานบุคคลในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29กฤษณา ไชยโคตรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560478
84ศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักทฤษฎีระบบของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์เบ็ญจวรรณ ดีลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560689
85วนัชพร โคตรชมภู การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุวรรณ ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติวนัชพร โคตรชมภูการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562451
86ลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560441
87รายงานผลการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครนันทพร เรืองอร่ามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592405
88รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการจตุพร เพ็งเกษมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256118901
89ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครสุวรรณา นาแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
90ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภออุทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประสิทธิชัย จับฟั่นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560563
91ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจักรกฤษณ์ สุนทโรจน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560527
92ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครอรุณรัตน์ พิกุลทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560379
93ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครนเรศ ดวงทิพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560469
94ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหน้าเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นพรัตน์ มั่นยิ่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560401
95ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3อรุณี รักงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560658
96ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย 72 สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสุพัตรา พันธุ์ปลาโดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560530
97ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1กิตติยา ภูงามนิลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
98ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสวนผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ยรรยง สุขเอิบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
99ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการครูในโรงเรียนอำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2สมชัย สินธุศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560462
100พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จริยา จันทะชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367