Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พิเชษฐ์ อินทะกองการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559401
402การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1รมิดา สัตยากุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560429
403การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมธินุช ศิริวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560654
404การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดสิริภัทร บุญธรรมการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559399
405การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560428
406การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560518
407การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโยธิน สุดาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560513
408การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ที่สอนโดยครูชาวต่างชาติสุพรรรณี แก่นสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
409การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางาน วัฒนธรรมองค์กรกับความผูกผันในองค์กร ของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสุมลทา วงษาจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560596
410การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรกับความผูกผันในองค์กร ของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสุมลทา วงษาจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560529
411การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษา (ห้องการศึกษาพิเศษ) โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านศิริรัตน์ พวงรัตน์การศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560686
412การศึกษาความสุขในการทำงานของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อริศรา จันทยุทธการบริหารการศึกษา น่าน2560555
413การศึกษาคำตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION TEST (SSCT) ในผู้ป่วยยาเสพติดที่มารับการรักษา ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวอภิสิทธิ์ สิทธิรักษ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601530
414การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครู ในโรงเรียนสหวิทยาเขตปัญจวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23ปทิตตา เหล่าหาโคตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560536
415การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2โสพิศ คำเทพการบริหารการศึกษา น่าน2560518
416การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5จีรศักดิ์ เจริญวรรณ์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560605
417การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแก่งคอย ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรรุจานันท์ เรืองภัทร์กุลกิจคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
418การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์)หยาดรุ่ง แสงสุโทคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560828
419การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรีนภาภรณ์ คงเนียมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560466
420การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการเรียนรู้แบบปกติจักรพันธ์ บุญจันทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561647