Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในตำบลหนองหว้าและตำบลสีออ อำเภกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีพูลสินธ์ ไชยโคตรการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560326
282ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำพอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประภัสสร สุขสวัสดิ์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560431
283ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในกลุ่มที่รับบริการตามบ้านต่อการ ให้บริการด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีพนัชกร ขุนภิรมย์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560330
284ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาวสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20พนาวัลย์ คำศรีทวีวัฒน์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560332
285ความพึงพอใจของครูโรงเรียนเรียนรวมต่อการให้บริการ สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีภาวิณี วิบูลย์สินการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560348
286ความพึงพอใจของครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดงเมืองที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2วงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัยการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560327
287ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนกวดวิชาและภาษาคเณศวร จังหวัดขอนแก่นวิเชียร ศรีชัยปัญญาการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560376
288ความคิดเห็นของครูต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตลุ่มน้ำพององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นศุภชัย องค์นามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560347
289ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหนองหว้า ท่าลี่สีออ อำเภอกุมภวาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2สุชาติ ทองแช่มการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560357
290ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสุทธินันท์ พลสงครามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560360
291ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบัวเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4สุภา สายบัวการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560339
292ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์อรุณลักษ์ นามนิตย์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560435
293ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาคำไฮพิชญาภา นาเม็งการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559452
294ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2พิทักษ์ ทูลธรรมการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559380
295ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริม ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำไฮ สังกัดเทศบาลตำบลนาคำไฮยุภา หลงนุชาติการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559438
296การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) โดยใช้ระบบ BUAPIT Onlineรุจิตรา ทองสาการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559538
297ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 3 และ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2วราภรณ์ พิมพ์รัตน์การบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559405
298ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 3 และนากลาง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2วิรัณภัทร์ ปิ่นแก้วการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559435
299การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดสิริภัทร บุญธรรมการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559399
300ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2สุทธิพงษ์ เดชวรากุลการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559494