Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
381ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดนิมมานรดี สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครวาสนา ทองนอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
382ความพึงพอใจของครูต่อสภาพการดำเนินงานวิชาการโรงเรียนในอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ปิยะนุช อินสองใจการบริหารการศึกษา น่าน2560334
383ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ลภัสกร เลิศสำราญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
384ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนบ้านไม้แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เพิ่มพูน กลีบม่วงการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560334
385ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครนิตยา บุญจริงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
386ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรีเตชทัต ชัยชีวานนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560334
387ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ตะวันฉาย วงษ์ดวงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560334
388ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาหลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครธัญพร สวนงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
389ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
390ความพึงพอใจของครูต่อการมีทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4ศรัญญา มูลนํ้าอ่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
391ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10สรัญญา ธีรวุฒิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
392ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อขวัญในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีศิริวรรณ เทวะผลินการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559334
393ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสถานศึกษากลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นันชษร สุขจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560335
394ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2วิเชียร ติระพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560335
395ความคิดเห็นของครูทมีี่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3พุทธพร นามพรหมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560335
396ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครวัลลภ ธรรมรัตน์ชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560335
397ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาในกลุ่มเครือข่ายที่ 78 เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานครยุรนันท์ ชัยโยกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560335
398ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ณัฐวัฒน์ จันทร์ภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560335
399ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 34 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครพรทิพย์ เจ๊ะเซ็นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560335
400ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้าพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านปณิสา สถาพรการบริหารการศึกษา น่าน2560335