Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ดวงสมร ดอนจันไพรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564721
202ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการดำเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกพนิตนาฏ ศรีนวลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559719
203ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพรรณี ขุนเพ็ชรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559718
204การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมคงคาจิณฐ์ณิภา ปรากริมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561717
205ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1 และกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 3 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านนภาพร มงคลชัยการบริหารการศึกษา น่าน2560716
206การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการพณพร นันทสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559716
207การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง)อรวี ชาวนํ้าวนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560716
208ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4ภูผา เค้างิ้วการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560716
209การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ของมนุษย์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดระฆังนลินรัตน์ งามเชื้อชิตการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559715
210การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการสอนแบบ KWL–Plus และวิธีการสอนแบบปกติพรชัย แสงอุ่นการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560715
211การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับ วิธีการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทองสุรัสวดี อักษรศรีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563714
212การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำสนธิวิทยา ระหว่างการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคนิค KWL-PLUS และการจัดการเรียนรู้แบบปกติกชกร ศิริหล้าการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563713
213การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กับการสอนแบบปกติกิ่งฟ้า ภิรมย์ญาณการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561712
214ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครสุนิษา สอนสุภาพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558712
215การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อพรจิตร จำปาแก้วคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561712
216การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบร่วมมือแบบ 4 MAT และการสอนแบบปกติชื่นกมล สุริวงษ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560712
217การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3แพรว ป้องขันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563711
218การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองทรงกระเทียมระหว่างการสอนแบบ KWL- PLUS กับการสอนแบบปกติวีณา ช่วงโชติการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561710
219ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์ (Vocabulary) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่ ชุด Happy wild animalศริญญา เหล็กสูงเนินนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562710
220การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เสฎฐวุฒิ ไกรศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563710