Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสปาวีณัต จันทับคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561893
42ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบจำนวนนับ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางอาริษา ศรีพูลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561887
43ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครทิพย์อักษร ศรีทินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560886
44การพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัณทิภา วงสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559885
45เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบวัชระพงษ์ จันทรชาติพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560884
46การบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครชูศรี แย้มศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560880
47การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1รัตนานุช จวบแจ้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560878
48การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ณัฐพงศ์ แสงสิริไพศาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560876
49ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการคูณและการหารพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบูรณะกนกวรรณ คงมีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560875
50การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT)สุชาวดี พรมณีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563874
51ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพระนครกรุงเทพมหานครสุธินี ขุนหาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560873
52ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครศริญภา ดอเลาะห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560873
53การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารวราภรณ์ แสนคุ้มการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562872
54ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อพงศ์ นามวัฒน์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559871
55การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองพระจักรพัชร์ หิรัญคำการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559871
56ผลการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้เบี้ยอรรถกรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพ็ญประภา พุฒซ้อนการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559870
57การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติวิราชิน ขันติสิทธิ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561867
58การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติอิทธิคุณ ถวิลไพรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560866
59การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตรา แม่กด สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จุรพงษ์ พิทาคำการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560865
60การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลังแบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สัญชิตา บุญเลิศลพคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563864