Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนขนาดกลางในสำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานครกฤษณา สงฆรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560279
62ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อการบริหารงานบุคคลในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29กฤษณา ไชยโคตรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560375
63ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตบางขุนเทียนกฤษณี ไรวาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560277
64ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กฤษดา สมัตถะการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559295
65ความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเลาขวัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4กฤษดา ทองอินทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560293
66ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กลรัตน์ ศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560275
67ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครกวินวัชร์ วีรเศรษฐนนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
68ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์กวิสรา ฤทธิ์รุ่งการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560274
69ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรัตนโกสินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกอบกุล เนื้อแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560275
70ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครกอบลาภ จันมุณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560278
71ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒กอปรคุณ ชุมวรรณศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560394
72การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครกอปรเพ็ชร สุพรรณ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256492
73การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองขมิ้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2กัญจนา ทับเจริญการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560297
74ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะประจาสายงานของโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานครกัญชริญา พรมแพนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560312
75ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์กัญญา ครองไธสงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560278
76ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มโรงเรียน ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกัญญากาญจน์ มะโนมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560273
77ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกัญญากาญจน์ มะโนมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560272
78การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากัญญาณัฐ ปัญญาทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560356
79ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกัญญาพัชร ปัดสาการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559278
80ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางขุนเทียนกัญญาภัค ชมภูทัศน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560276