Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษากับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2อัชฌา พงษ์ธรรมการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560350
262ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14อัจฉรี สิริเสมอภาคการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559484
263กรณีศึกษาของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดคดีร่วมกันโทรมหญิง : ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครอัจฉราภรณ์ โพธิ์ขาวจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602396
264การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติอัจฉราพรรณ วัลลิภะคะการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560745
265ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวาณิชย์นุกูล จังหวัดสุรินทร์อัจฉราพร งามยิ่งยืนการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560390
266การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและวิธีการสอนด้วยเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรีอัจฉรา ใจทาการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601168
267การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการสู่ความเป็นเลิศอัจฉรา เตชนันท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
268การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับมัธยมศึกษา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครอัจฉรา วงษ์แก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560505
269ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอัจฉรา บุตโคตการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
270สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียน ในสำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครอัจฉรา บินล่าเต๊ะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
271ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานครอัจฉรา ทองทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560505
272ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อัจฉรา ชัยกฤษฎาการการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560426
273ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครอัจฉรา ขาวมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
274ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1อัจฉรา ศรีวิไลการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559691
275การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) กับวิธีการสอนแบบปกติอังศุธร อึ้งตระกูลการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560542
276การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) กับการสอนแบบปกติอัครวินท์ พละศักดิ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560548
277การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดัดดรุณีอัครพร สรรพคุณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564232
278ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1อวิรุทธิ์ ธาระปราบการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560331
279ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บารุง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2อวยพร นารินทร์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560343
280ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานปากช่อง อำเภอปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4อลิสา เผนโคกสูงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560481