Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ผลของการจัดกิจกรรมเล่านิทานที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเพ็ญนภา แสบงบาลการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561487
102การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เรื่องจำนวนและตัวเลข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ กับการสอนแบบปกติเพ็ญนภา พรหมสุวรรณ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561475
103การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว จังหวัดพัทลุงเพ็ญนภา ทิพย์สมบัติคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565250
104ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสันติสุข อำเภอสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1เพ็ญนภา ตีคาอายุการบริหารการศึกษา น่าน2560432
105ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25เพ็ญณัชชา มงคลเคหาการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558815
106การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง การใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาเพ็ญญา เจริญศักดิ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560750
107ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนบ้านไม้แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เพิ่มพูน กลีบม่วงการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560332
108การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค KWDL และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานครเพิ่มพร บรรดาศักดิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561556
109การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารและโภชนาการเพชรไพลิน โพธิ์แก้วนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561589
110ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโครงการสองภาษา (English Program) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีเพชราภรณ์ เทศศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560753
111ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายยมจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2557เพชร ก๋าวงศ์การบริหารการศึกษา น่าน2558564
112การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านเผด็จ อตตฺทีโปการบริหารการศึกษา น่าน2560511
113ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบวิถีพุทธของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เปี่ยมศิริ ทิวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
114ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครเปรมใจ ชิณโพธิ์คังการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
115ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมยุดา คำมะณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
116เรื่องศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในช่วงอายุ 7-10 ปี โดยใช้กิจกรรมการเรียนว่ายน้ำเปรมปรียา แสงแก้วการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561502
117บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมประพัทร นิ่มน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
118บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมประพัทร นิ่มน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560376
119การพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ที่มีภาวะสมาธิสั้นโดยใช้โปรแกรมตารางกิจกรรมเปมิกา เชียงดีการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561678
120ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เปมิกา อธิบายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325