Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการพรนิภา สีหาบงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559640
162ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครนิตย์รดี จันทนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559486
163ทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)รุ่งอุทัย ผลเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559856
164ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อปัจจัยในการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนสมพร ประสิทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559438
165ความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครนิษฐา โสน้ำเที่ยงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559571
166ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรจนา พงศ์ยี่หล้าการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559537
167ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุจารี เส้งเสนการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559609
168ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชกิ๊ก เกษมสุขวงศ์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559683
169ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชสันต์ติ เกราะแก้วการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559395
170ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1วัจนารัตน์ หนูนาคการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559573
171แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราชวรากร เดชพรหมการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559740
172ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสุทธิรัตน์ สุทธมุสิกการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559371
173ความต้องการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แผนกประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชพวงรัตน์ เจดีย์รัตน์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559424
174ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชกาญจนาพร สินทองการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559461
175ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูในกลุ่มเครือที่ 19 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3พิทยา ฝั่งชลจิตรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559514
176ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพรรณี ขุนเพ็ชรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559717
177ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตกแสงเดือน อริยภูชัยการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559440
178ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงที่มีต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคอาเซียนอธิพงศ์ ขุนชำนาญการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559452
179ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าใช้บริการในศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศรีนคร นาวารัตน์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559382
180ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1อัจฉรา ศรีวิไลการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559685