Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 181-200 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้จิรฉัตร สะสมทรัพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560867
182ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเขาแหลมพนมซอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จิรนันทิ์ วรรณพงศ์สถิตการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560414
183ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจิรยุพา คันยุไลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
184การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานีจิรานุช บุญจองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560463
185ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานีจิราพร พรมมีเดชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
186ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเสมียนนารี สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจิราพร สอนเหง้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
187ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจิราพร เชียงทองการบริหารการศึกษา น่าน2560343
188ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2จิราภรณ์ กันทะทิพย์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560344
189ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการคุณภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ เวียงสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559429
190ความคิดเห็นของครูความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24จิราภรณ์ โชติรื่นการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560427
191ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จิราวรรณ หอมเพียรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560396
192การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2จีญาพัชญ์ แก้มทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256639
193ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จีรนันท์ เทศารินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559463
194ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม( DLTV ) ของกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จีรภา สำเนียงสูงการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559519
195ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของสำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานครจีรวรรณ เมฆมณฑาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
196ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1จีรศักดิ์ ทาต่อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
197ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1จีรศักดิ์ ทาต่อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560350
198การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5จีรศักดิ์ เจริญวรรณ์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560584
199ความต้องการพัฒนาตนเองในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนศึกษานารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จีราพร เมาะราษีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
200ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มคุ้งบางกระเจ้าและกลุ่มนครเขื่อนขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1จุฑาภรณ์ เลิศศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333