Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 201-220 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1พิมพิไล เทพกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
202ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครนนธชัย ปัญญาคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
203ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ชรินรัตน์ ชัยสุภาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560330
204ความต้องการของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครนิตยา มะตังการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
205ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนในเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครรุ่งนภา อ่อนฉวีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
206ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายที่ 18 สำนักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานครอภินันท์ สาลีคงประยูรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
207ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรสสุคนธ์ ทองอิ่มการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
208ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะของผู้บริหารในการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสุดารัตน์ ตันแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
209ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดปากบ่อ สานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครบุษบา แหวนหล่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
210ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2นุชญา ตะลิดโณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
211ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมภูนุช แนนดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
212ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศศิตา อาจวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
213ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ริม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ณัฐพร ยศเดชการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560330
214ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อขวัญในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีศิริวรรณ เทวะผลินการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559330
215สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีสุกัญญา ฤกษ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
216ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่ปาริชาติ กันทะเสนาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560330
217ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1อวิรุทธิ์ ธาระปราบการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560331
218ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดนิมมานรดี สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครวาสนา ทองนอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
219ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 34 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครพรทิพย์ เจ๊ะเซ็นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
220ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สุนีย์ วารีการบริหารการศึกษา น่าน2560331