Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 221-240 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2พิมพ์พร ยอดยิ่งชนชีพการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560322
222ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในปัจจุบัน ในกลุ่มเครือข่ายสะเมิง 3ยุพิน กาวีการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560322
223ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครรัตนาภรณ์ แพงน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
224ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีสิรภัทร สิงหาจุลเกตุการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
225ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครพิมพ์ลภัส บุญลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
226ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครชวลิต ทะภูมินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
227ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครยุภาวัลย์ พาราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
228ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ณัฐวัฒน์ จันทร์ภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
229ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดนิมมานรดี สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครวาสนา ทองนอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
230ความพึงพอใจของครูต่อสภาพการดำเนินงานวิชาการโรงเรียนในอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ปิยะนุช อินสองใจการบริหารการศึกษา น่าน2560323
231ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครวัฒนากรณ์ เฟื้อแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
232ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ลภัสกร เลิศสำราญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
233ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายที่ 18 สำนักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานครอภินันท์ สาลีคงประยูรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
234ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศศิตา อาจวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
235ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ริม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ณัฐพร ยศเดชการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560323
236ความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในอาเภอบางปะอิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2พัศราวดี โพดรัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
237ความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์พชรทัดชา รุ่งเลิศนันทกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
238ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กิจเกษม อุปการะกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
239ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ณัฐวัฒน์ จันทร์พิภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
240ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560324