Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 281-300 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครญาวีรินจน์ ทองสุขเจริญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560382
282ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครฐาปนี กกฝ้ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
283ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ฐิติพรรณ ดอนหัวร่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560538
284ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ฐิติมา กิติตาลการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560345
285การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ณฐพร มูลอำคาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560659
286ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดณฐมน แสงอาษาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560476
287ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 47 สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครณปกร มีเหล็กการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
288ความคิดเห็นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครณปิติ วงศ์ษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
289ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุภา กรุงเทพมหานครณภัค ถิรกุลยศมาดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
290ความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอนด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ณภัทร์ตะวัน อภัยภักดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560371
291ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านชำแระกลาง อำเภอขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ณภัสฌานันท์ นุตโรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560489
292ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครณรงค์ ไทยเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
293แรงจูงใจของครูต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษานารีวิทยาแขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานครณรงค์ศักดิ์ พูลลมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560378
294ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ณัชชา สินศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559502
295ความคิดเห็นของครูที่มีต่อผู้บริหารในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีณัชฐญา ศรีคำแหงการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559363
296การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครณัชฐานันท์ คล่องพาณิชกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560505
297ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครณัฎฐ์วัฒน์ นาควิจิตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
298ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1ณัฏฐนันท์ ประทุมการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560340
299ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทราณัฏฐนิช เรืองโอชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560383
300ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในเครือข่ายเมืองทุ่งเวฬุวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ณัฏฐาภรณ์ เทพอาวุธการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560356