Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 21-40 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนหมู่สี่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นพณณ์ชัย ราชแสนเมืองการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558424
22ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25เพ็ญณัชชา มงคลเคหาการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558815
23ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บิหารด้านการบริหารงานในโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นภัทราพร แสงประพันธ์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558512
24ความพึงพอใจของนักศึกษา กศน.ตำบลลอมคอม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV)พนิดา โคตาการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558550
25ความพึงพอใจของนักศึกษา กศน.อำเภอแวงน้อย ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพศิริรัตน์ ขจรไพรการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558700
26ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นถวิลวงษ์ ศรีโฮมจันทร์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558541
27ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25สุภาพรรณ พงษ์จันทรโอการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558632
28ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นสกุณา นอกพลการบริหารการศึกษา ขอนแก่น25581730
29ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3กชกร ขุรีทรัพย์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558789
30ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4อัญชลี ชาคิมการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558544
31ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7วิภาดา เผ่าเผือกงามการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558500
32ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาประสาร บุบผาลาการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558470
33ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557เอกสิทธิ์ ด้วงนิลการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558546
34ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างชุมชนกับทางโรงเรียน ของโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2ธนพงษ์ คาดสนิทการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558454
35ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2มานนท์ จันทร์เจียมการบริหารการศึกษา น่าน2558939
36ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่านเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดน่านสนธยา สื่อสารการบริหารการศึกษา น่าน2558502
37ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนาโมเดล อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2รัชดาภรณ์ ไชยโยการบริหารการศึกษา น่าน2558439
38ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1กิตติโชติ เวียงนาคการบริหารการศึกษา น่าน2558608
39ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มจอมจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1จินตนา เวียงนาคการบริหารการศึกษา น่าน2558462
40ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเกรียงไกร สิงห์แก้วการบริหารการศึกษา น่าน2558468