Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 121-140 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรจนา พงศ์ยี่หล้าการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559537
122ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุจารี เส้งเสนการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559609
123ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชกิ๊ก เกษมสุขวงศ์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559683
124ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชสันต์ติ เกราะแก้วการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559395
125ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1วัจนารัตน์ หนูนาคการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559573
126แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราชวรากร เดชพรหมการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559740
127ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสุทธิรัตน์ สุทธมุสิกการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559371
128ความต้องการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แผนกประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชพวงรัตน์ เจดีย์รัตน์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559424
129ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชกาญจนาพร สินทองการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559461
130ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูในกลุ่มเครือที่ 19 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3พิทยา ฝั่งชลจิตรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559514
131ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพรรณี ขุนเพ็ชรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559717
132ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตกแสงเดือน อริยภูชัยการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559440
133ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงที่มีต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคอาเซียนอธิพงศ์ ขุนชำนาญการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559452
134ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าใช้บริการในศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศรีนคร นาวารัตน์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559382
135ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1อัจฉรา ศรีวิไลการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559685
136ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่สิรินทรา เกี้ยวสุวรรณ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559431
137ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ตคำแก้ว อิศรางกูร ณ จำปาศักดิ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559991
138ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14อัจฉรี สิริเสมอภาคการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559482
139ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการบริหารงาน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนรรณ์ทนัต วิเศษราษฎร์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559487
140ความต้องการของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนันท์นรี เสียมไหมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559475