Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 141-160 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1วัจนารัตน์ หนูนาคการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559568
142ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครพิมพ์มาดา สิมมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560566
143การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560566
144ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีปณพร สุมลวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560566
145บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครภัทรนิชา สุดตาชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560565
146ความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครนิษฐา โสน้ำเที่ยงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559565
147การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีน้ำอ้อย พุ่มเข็มการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560565
148การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2ชินญารัตน์ อรรคนิมาตร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560563
149ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเทพกระษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตวัชระ เปียกบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558563
150การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) โรงเรียนในอำเภอศรีบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1คณิต กำลังทวีการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559563
151ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 40 และ 42 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครบุญญารัตน์ ไร่สงวนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560562
152ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ สำนักเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครรังสิมา ฉิมเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560561
153ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครกรชนก อุตราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560561
154ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เพ็ญพิชชา ทฤฆายุการบริหารการศึกษา สุรินทร์2559561
155ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6อิสรียา สินบำรุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559561
156การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเครือข่ายรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560560
157ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนเครือข่ายที่ 33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครรุ่งอรุณ ต๊ะต้องใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559558
158ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภชัย เพ็ชร์รัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559557
159การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20นริษรา บัวเกษการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560555
160ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการนิเทศภายใน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2557ปริศนา หงษ์ทองการบริหารการศึกษา น่าน2558555