Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 161-180 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามอารีย์ พึ่งสาโรงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
162ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารโรงเรียนวัดอมรินทราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครอารียา แพนาคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560451
163ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2อาริสา ชำนาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
164ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาครอารยา แก้วประเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
165ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1อารมณ์ อนุมาศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560321
166ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครอาภาวรรณ ชุลีภรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
167ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครอานนท์ ทองคงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560423
168ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1อาทิตย์ชัย อรัญโสตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560389
169ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32อาทิตย์ ปะสีละเตสังการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560329
170ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครอาทิตย์ ทรงกลิ่นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560579
171ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอาทิตย์ กุ่ยสาครการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
172ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลานบุญ กรุงเทพมหานครอาทิตย พัฒนปฐมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
173ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญอาดี ไก่แก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
174ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตคุณภาพที่ 10 จังหวัดฉะเชิงเทราอัษฎาธร ธรรมธรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
175การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครอัมภาพร ราชนิแพนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560622
176ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เมือง 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1อัมพวัน อุปนันท์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560415
177ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2อัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560386
178การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัดกลุ่มดอยสามหมื่นตอนล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34อัญชลี จาตาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560550
179ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4อัญชลี ชาคิมการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558545
180ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6อัญชลี บุราครการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560381