Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานครวชิราภรณ์ พูนสยามพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560936
22ความความพึงพอใจของครูต่อการทำงานเป็นทีมโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครศิริพร โกศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560935
23ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภัชชา เวชวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561932
24ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่องานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ชุลีกร เชียงปะละการบริหารการศึกษา น่าน2560932
25การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนโดยใช้บทเพลงและการสอนแบบปกติปรมัตถ์ จันทพันธ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560929
26การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)ประวาลปัทม์ รถวรินทร์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559926
27การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารและโภชนาการไพลิน เดชานุวัตินวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561924
28การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงสิงโตมนัสสา ประทุมรัตน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560923
29การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครูกลุ่มโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ผกาทิพย์ ทรัพย์วิริยะกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560921
30การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสุนิสา แก้วประสงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560921
31การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครชมพูนุช มาโนชญ์คงสวัสดิ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559919
32การบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้จิรฉัตร สะสมทรัพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560917
33การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภัทริยา อำพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564916
34ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีเบญญาภา เชื้อเล็กการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560912
35ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กศน.ตำบลตลาดขวัญ)ที่มีต่อการให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีมัจฉา เผ่าภูรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558901
36การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามไพบูลย์ เพชรมากการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560900
37การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนฤมล สร้างสุขการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560900
38ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครนารีรัตน์ เจริญเดชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560900
39การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่เรียนโดยเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ศศิธร สงภักดิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561897
40การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติทิพวรรณ ชาแก้วการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560897