Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง การใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาเพ็ญญา เจริญศักดิ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560738
82การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทิพรัตน์ ขุมทองนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561809
83การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เฉลิมวุฒิ สุพัฒธีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561679
84การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Google Classroom เป็นสื่อ รายวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง กฎของโอห์มและการต่อตัวต้านทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาอาทิตย์ หมื่นคิดนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561769
85การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบซิปปา โมเดล เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3ศศิรดา วิชาชัยการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25603916
86การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองณัฏฐา เกษมสุขจรัสแสงการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601465
87การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ลักษิกา ผลพิมายนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561616
88การพัฒนาชุดทดลองกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ธีระ อินทร์สว่างนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561619
89การพัฒนาชุดทดลองด้วยการสอนแบบทำนาย–สังเกต–อธิบาย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนอติพร เอี่ยมธีระไพบูลย์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561539
90การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สราวุฒิ ฉินทสงเคราะห์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591329
91การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS กับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบปกติชนาภรณ์ ใจซื่อการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563786
92การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความเพื่อพัฒนาทักษะทักษะการเขียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายกปัณณทัต อ่องทับน้ำการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591165
93การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีสุจินตนา มั่นใจคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561474
94การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2561พรทวี มีศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611206
95การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชนาธิป พลพวกคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601678
96การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ผ่านการสอนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สันต์ชัย มานิมนต์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25641045
97การพัฒนาผลการเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กนกกาญจน์ เซี่ยงจงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560588
98การพัฒนาผลการเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภรภัทร ไทยภักดีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560574
99การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธวัชชัย อินทขีณีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560550
100การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STADธนิสา กองเพ็ชรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25613142