Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเยาวลักษณ์ บ่อเกิดการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560491
342ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีณัฐภัทร สุดจิตต์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560342
343ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอหนองปรือ สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ระวิวรรณ มณีจินดาการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560345
344การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีน้ำอ้อย พุ่มเข็มการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560559
345ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1โฉมเฉลา ศรีสนามการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560327
346ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1สิริธนา กลิ่นสุขหอมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560316
347ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่สหวิทยา เขตเมืองสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ขนิษฐา สิงห์พรมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560361
348ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560344
349ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานกลุ่มงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพลอยไพลิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ทิพย์สุดา ประดาสุขการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560513
350ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีปวรี ยืนยงค์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560325
351ความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเลาขวัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4กฤษดา ทองอินทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560401
352การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ชลธิศ ศรีม่วงพงษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560760
353ความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอนด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ณภัทร์ตะวัน อภัยภักดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560363
354ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในฝัน จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8ศิริมล คิ้วศิริการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560342
355ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4กาญจนา ชูศรีจันทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560341
356การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาหนองโสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4พรนิภา จันทราการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560372
357ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ลักขณา โคบุตรการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560341
358ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ยุรี เตชะดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560328
359การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีลำแพน อรุณพันธุ์วิสุทธิ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560420
360ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหนองมะสัง จังหวัดกาญจนบุรีขนิษฐนภา ช่างผาสุขการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560368