Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระหว่างวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับวิธีการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานครสุรศักดิ์ แสงเงินการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562810
102การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิรัลนัฐ ภิญโญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561809
103การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ทางการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ 8 อ31102 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CIRC และวิธีการสอนแบบปกติรสญาธร นันทมงคลการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560808
104การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตระหว่างผู้สูงอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสุรธิดา บึงพรรัตน์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560808
105การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตณิชาภา ฐปนสิทธางกูรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558806
106การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครแก้วณัฐฐา ไกรเพชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560805
107การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลกับการเรียนแบบปกติชนาทิพย์ สังข์ประเสริฐคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561803
108การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นิโลบล คำเต็มคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559802
109ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียนราชวินิตบางเขน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กิตติพล โยงทองหลางการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560797
110การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครจตุพร ผ่องอำไพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560796
111การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ใต้โค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Togetherดวงพร ปราบคชคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560796
112การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ชลธิศ ศรีม่วงพงษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560794
113ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ เจนเขตกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558792
114การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อุบลรัตน์ ไกรวิเศษการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559792
115การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559790
116การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุปรานี สินเทาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559789
117การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการและการแก้อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยแบบฝึกทักษะสุนทร พวงเขียวคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561789
118พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมันวราพงศ์ ไกรชมสมพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560788
119ผลของการใช้แบบฝึก เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ทิพปภา เชิดชูการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559788
120การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง โดยวิธีการเรียนรู้แบบค้นพบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561787