Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ความคิดเห็นของบุคลากรต่อบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อำไพ พาโคกทมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
222ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2อำภาพร แสงเพ็ชรการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560324
223ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9อำภา ธัญญเจริญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560324
224ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาและบริหารงานของสถานศึกษา เขตอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อำพร ปันฟองการบริหารการศึกษา น่าน2558355
225ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 30 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครอาหร้อผะ หมาดหนุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560321
226การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระหว่างวิธีสอนแบบ 4MAT และวิธีสอนแบบปกติอาลี สาและการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561625
227ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามอารีย์ พึ่งสาโรงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560382
228ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารโรงเรียนวัดอมรินทราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครอารียา แพนาคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560439
229ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค TGT เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรอารี บัวศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560640
230ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2อาริสา ชำนาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560335
231ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบจำนวนนับ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางอาริษา ศรีพูลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561874
232การศึกษาสำรวจปัญหาของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอาระวี ทับทิมจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601131
233ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาครอารยา แก้วประเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
234ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1อารมณ์ อนุมาศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560309
235การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ CIRC กับวิธีสอนแบบปกติอารดา ขลิบแย้มการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562590
236ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครอาภาวรรณ ชุลีภรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560484
237การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา โดยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติอาภัสนันท์ โพธิ์สุการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561474
238ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครอานนท์ ทองคงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560407
239การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมกับการสอนแบบปกติอาทิติยา มาลาแวจันทร์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561496
240ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1อาทิตย์ชัย อรัญโสตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560369