Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่สิรินทรา เกี้ยวสุวรรณ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559428
182ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ตคำแก้ว อิศรางกูร ณ จำปาศักดิ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559988
183ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14อัจฉรี สิริเสมอภาคการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559479
184ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการบริหารงาน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนรรณ์ทนัต วิเศษราษฎร์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559484
185ความต้องการของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนันท์นรี เสียมไหมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559473
186ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯพิสิฐ หาบหาการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559402
187ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯจันทร์จิรา สมศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559447
188ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559488
189ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559459
190ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของสถานศึกษาเขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 14 จังหวัดภูเก็ตปภรรษ ภิรมย์ญาการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559482
191ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตนัยนา นิรภัยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559422
192ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารแบบมุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพัชรี เหล็กเพ็ชรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559407
193ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายวิชิตสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนิตยา ปานเนียมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559504
194ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวิทยาสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตวันทนี ย่องบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559441
195ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต สังกัด เทศบาลนครภูเก็ตภูริช พิศาลสาครการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559779
196การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญพรประภัทร เจริญการคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591179
197การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นิโลบล คำเต็มคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559791
198การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตอและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADร่มฤดี ปิยะวงษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591042
199การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดงณัฐญา สุธรรมปวงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591050
200การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุพัชชา ตรงต่อกิจการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592576