Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 261-280 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียนเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครวศิน ตรีเจริญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559495
262ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เกศริน เพ็ชนะการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560494
263การศึกษาการสร้างทีมงานของผู้บริหารในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอำเภอบ้านแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกมลวรรณ อินผาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
264ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ณัชชา สินศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559493
265การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโยธิน สุดาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
266การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ทัศนีย์ ธุระทำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
267การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับมัธยมศึกษา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครอัจฉรา วงษ์แก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
268ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2วิริยะ ชะนะมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560492
269ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่านเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดน่านสนธยา สื่อสารการบริหารการศึกษา น่าน2558491
270การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเยาวลักษณ์ บ่อเกิดการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560491
271ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานครอัจฉรา ทองทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560490
272ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจริยาภรณ์ สังข์จรูญการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558489
273ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7วิภาดา เผ่าเผือกงามการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558488
274การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครณัชฐานันท์ คล่องพาณิชกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
275การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาขนาดใหญ่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีธัชชา จิ๋วเชื้อพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
276ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ พ่วงโพธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560486
277ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหวิทยาเขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สุพัชชา เครือฉิมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560485
278ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครศศิประภา กั๊กสูงเนินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560485
279ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการแนะแนวของผู้บริหารถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7จุฑารัตน์ อินทนูการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560484
280ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครอาภาวรรณ ชุลีภรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560484