Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 321-340 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560508
322ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ณัฐวัฒน์ จันทร์พิภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
323การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จังหวักาญจนบุรีณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมลการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560616
324ความคิดเห็นของบุคลากรครูในโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ที่มีต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ณัฐวุฒิ นามศรีคุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560389
325ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4ณัฐวุฒิ มาทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
326การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครณัฐวุฒิ วงค์ษาบุตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566105
327ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครณัฐสิทธิ์ พลีรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
328ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านณัฐสุดา เรืองวุฒิปัญญาการบริหารการศึกษา น่าน2560320
329การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในกลุ่มโรงเรียนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ณัทกุลพัชร ดาศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560510
330ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2ณัษมา ยุวโสภีร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560410
331ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองณิชกมล จันทวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
332ความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูเครือข่ายโรงเรียนที่ 42 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครณิชชา อุดมทองสกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
333ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครณิชากานต์ บุญรุ่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
334ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในเขตห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต2ณิชาภัทร เจริญรัมย์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560351
335การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตณิชาภา ฐปนสิทธางกูรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558796
336ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครณิชาภา วงศาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
337การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญสองพี่น้อง ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2ณิติยา พรมดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559417
338ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารในการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเมืองคง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31ณิรัชดา จันทรมะโนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
339ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารในการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองคง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31ณิรัชดา จันทรมะโนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
340ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสังกัดโรงเรียนในเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 1 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ดนย์พัฒนภูมิ สมบูรณ์การการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560319