Keyword Search
Calendar

การสอนภาษาอังกฤษ

Perpage:
Displaying 21-40 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแบบปกติกับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)รมิตา บุญยะมาการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560482
22การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมและการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6พิกุล ว่องไวการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560483
23การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในด้านการฟังภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีสอนด้วยนิทานสองภาษากับการสอนแบบปกติรัตนดาว วนาภรณ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
24การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยการสอนแบบปกติและการสอนโดยใช้เกมอภินันท์ ไกรกลางการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560489
25การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการอ่านแบบกลุ่มวรรณกรรมและการอ่านแบบปกติณัฐทิชา สุกแก้วการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560492
26เปรียบเทียบผลทางการเรียนรู้และความพึงพอใจในการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) และเกม (Game)ชญาน์นันท์ วนารักษ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
27การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติวรวิทย์ นิลเขตการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560498
28การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) และวิธีการสอนแบบปกติพนอ เล็ดรอดการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560501
29การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิคแผนผังความคิดกับการสอนปกติพวงอินทร์ คำพวงการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560501
30การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้แผนผังความคิดและการสอนแบบปกติพรรณฤดี จูเจริญการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560503
31การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมกับเพลงหนูกัน ขุนศิริการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560504
32การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังทางปัญญากับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พัชรินทร์ พลาหาญการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560507
33การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Figure of Speech และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เพลงกับการสอนแบบปกติวุฒินันต์ คชายุทธการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560510
34การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบ Content Based Instruction กับการสอนแบบ Code Switchingนันท์นภัส สิทธิเศรษฐ์กุลการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560518
35การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) กับการสอนแบบปกติอัครวินท์ พละศักดิ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560524
36การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิคการสร้างแผนผังความคิด และการสอนตามคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรานิภาวรรณ ลำเจียกเทศการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560530
37การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และวิธีการสอนแบบปกติสุชีรา แก้วเชือกหนังการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560531
38การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) กับวิธีการสอนแบบปกติอังศุธร อึ้งตระกูลการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560531
39การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องประโยคพื้นฐานโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอิศราพงศ์ ฐิติผกายแก้วการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560538
40การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้และวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเพชร (วันครู 2500) จังหวัดชัยภูมิเยาวภา ประเสริฐศรีการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560542