Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตณิชาภา ฐปนสิทธางกูรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558805
62ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการบริหาร โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตศศธร บุญลึกการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558412
63ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าคลอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจารุวรรณ บุญมีมีไชยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558509
64ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14ศศิ อินทร์สุวรรณการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558474
65ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ภัทรมน อินไหมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558590
66ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสุตาภัทร สุหลงเส็นการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558538
67ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประวัติ ชนะเสนการบริหารการศึกษา ภูเก็ต25581625
68ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ตพีรกิตต์ นาครัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558435
69ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตศรีไทย ปาณะศรีการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558490
70ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอภิรมย์ พานิชศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558581
71ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ศุภมิตร ศันติวิชยะการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558438
72ความคิดเห็นของครูในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรัษฎา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอนันต์ วรรณสมานกุลการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558359
73ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน และเครือข่าย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิมา แด่วัฒนชัยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558826
74ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเบญจวรรณ ใจปลื้มการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558458
75ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือข่ายวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2จิตฐิพร เอี่ยมอักษรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558422
76ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาคำไฮพิชญาภา นาเม็งการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559450
77การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกําลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)นิภาพร ชาญนอกการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592866
78ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2พิทักษ์ ทูลธรรมการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559377
79การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องสมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสงครามไพรพร ตันติภัณฑ์รักษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559616
80การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)ประวาลปัทม์ รถวรินทร์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559922